Image Alt

Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA BEYANI

07.04.2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Fatih Belediyesi (“Belediye”) “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi KVKK ile belirlenmiş sınırlar çerçevesinde ve KVKK’da belirtilen durumlar için aşağıda açıklanan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde doğru ve güncel olarak işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz. Belediyemiz olarak KVKK 10. maddesi uyarınca sizleri, kişisel veri işleme faaliyetlerimiz hakkında bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1.Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
Fatih Belediyesi’nin yeditepehisari.com sosyal medya projesi süreci çerçevesinde katılımcı olarak gönderdiğiniz mesajlar ve katılımcının olarak gönderdiğiniz ad, soyad, doğum tarihi ve katıldığı şehir bilgisi yeditepehisari.com sosyal medya projesinin yapılması amaçlarıyla işlenerek, bu işlenme amaçları ile uygun süre zarfında yeditepehisari.com web sitesinde saklanmaktadır.

2.Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Fatih Belediyesi’nin yeditepehisari.com sosyal medya projesi süreci çerçevesinde katılımcı olarak gönderdiğiniz mesajlar ve katılımcının olarak gönderdiğiniz ad, soyad, doğum tarihi ve katıldığı şehir bilgisi yeditepehisari.com sosyal medya projesinin yapılması amaçlarıyla işlenerek, gerçek veya tüzel kişilerle paylaşılmaktadır.

3.Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, açık rıza alınması hukuki sebeplerine dayalı olarak Belediyemiz tarafından yeditepehisari.com web sitesi aracılığıyla toplanan bilgiler (katılımcı olarak gönderdiğiniz mesajlar ve katılımcının olarak gönderdiğiniz ad, soyad) yukarıda belirtilen amaçlara dayanarak işlenmektedir.

4.KVKK’nın 11. Maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde ve kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren yazılı dilekçeniz ile Belediyemizin Akşemsettin, Adnan Menderes Blv. No:54, 34091 Fatih/İstanbul adresine başvuru yoluyla iletirseniz KVKK kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme; işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; aktarıldığı üçüncü kişilerce yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme; eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme; işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesini veya yok edilmesini isteme; yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve KVKK’ya aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu KVKK kapsamında “Veri Sorumlusu” sıfatıyla bildiririz.

MUVAFAKATNAME

Fatih Belediyesi’ne ait yeditepehisari.com sosyal medya projesi için, Fatih Belediyesi ile paylaştığım mesajların ve adım, soyadım bilgisinin belediye tarafından belli bir elektronik dijital, manyetik yere kaydedilmesine ve sabitlenmesine ve yeditepehisari.com sosyal medya projesi için kullanılmasına muvafakatim vardır.

Bana ait mesajların Fatih Belediyesi tarafından herhangi bir ortamda veya mecrada kullanılması halinde Fatih Belediyesi’nden her ne ad altında olursa olsun mali veya manevi hak veya herhangi bir ad altında ücret talebinde bulunmayacağımı, bu konuda her türlü hakkımdan feragat ettiğimi ve herhangi bir yasal veya idari süreç başlatmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

ÇEREZLER

Veri Konusu, İnternet Adresinin kullanımıyla birlikte çerezlerin kullanılmasına rıza gösterdiğini kabul etmektedir (GDPR, Madde 6, paragraf 1.(a) ). Veri Konusunun çerezleri aktif hale getirmesi halinde, İnternet Adresi Veri Konusunun internette gezinmek için kullandığı bilgisayarı ve diğer cihazları hakkındaki bilgileri otomatik olarak kaydedebilir ve bu çerezleri cihaza yerleştirebilir. Bu bölüm çerezlerin neler oldukları ve Veri Kontrolörünün bu çerezleri nasıl kullandığını açıklamaktadır.

Veri Konusu bilgisayarında veya internette gezinmek amacıyla kullandığı diğer cihazlarında veya İnternet Adresine erişimde kullanılan internet tarayıcısında (genel olarak Araçlar / Ayarlar / Çerezler bölümünden) çerezleri reddedebilir. Çerezlerin reddedilmesi halinde, Veri Konusu İnternet Adresinde verilen işlevleri ve hizmetleri tam olarak kullanamaz ve bunun bir neticesi olarak Veri Kontrolörü İnternet Adresinin tam, sorunsuz ve kesintisiz bir şekilde kullana bilirliğini garanti edemez. Veri Konusu çerezler ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için European Interactive DigitalAdvertising Alliance’s Website adresini ziyaret edebilir.

Çerez, kullanıcı bir İnternet Adresini ziyaret ettiğinde internette gezinti amacıyla kullanılan ve Veri Konusuna ait olan bilgisayara veya diğer cihazlara yerleştirilebilen bir dosyadır. Çerezlerin birden çok işlevi bulunmakta ve çeşitli amaçlarla kullanılabilmektedir. Bunlardan bazıları:

• Gerekli çerezler: İnternet Adresinde gezinti yapmak ve İnternet Adresinin işlevsel olmasını sağlamak için kullanımı önemlidir. İnternet Adresi bu çerezler olmaksızın hiçbir şekilde veya düzgün bir şekilde görüntülenemeyebilir. İnternet Adresi sahibi gerekli çerezleri 2002/58/EC Direktifine uygun olarak depolamaktadır;
• İşlevsel çerezler: bu çerezlerin amacı kullanıcı deneyimini artırmaktır (örn. kullanıcının gezinmek için kullandığı cihazı, dil ayarlarını ve özel ayarları hatırlayarak).
• İstatistik çerezleri: istatistik çerezleri isimsiz bir şekilde toplanmakta ve ziyaretçinin İnternet Adresiyle olan etkileşiminin anlaşılmasına imkân tanımaktadır.
• Pazarlama çerezleri: bu çerezler kullanıcının gezinme alışkanlıkları hakkında bilgi toplamakta ve kullanıcıya reklam içeriği vermek amacıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler İnternet Adresine üçüncü taraf hizmet sağlayıcılar tarafından yerleştirilmektedir. İnternet Adresinde Google Analytics çerezleri kullanılmaktadır. Bu çerezler harici hizmetler tarafından belirlenmiştir ve
• Veri Kontrolörünün değil, üçüncü taraf hizmet kontrolündedir;
• Hizmeti kullanan her türlü internet adresi üzerinden erişilebilir;
• Bir kullanıcının bir internet adresinden diğerine geçişini izlemek için kullanılabilir;
• Veri Kontrolörünün kullanıcılara daha ilgili reklam vermesini sağlar.
Aşağıdaki adreslerden Google Analytics çerezleri ile ilgili ayrıntılı bilgi elde edebilirsiniz.


• Google’s Privacy Policy;
• Google Analytics Cookie Usage on Website.

Daha detaylı bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

Yedikule Hisarı Ziyaretleri Web Sitemiz Üzerinden Rezervasyon Formu Doldurularak Gerçekleştirilmektedir.

Yedikule Meydanı Sokak No: 9
34107 Fatih/İstanbul

BİZİ TAKİP EDİN